lock search attention facebook home linkedin twittter

07 aug 2019

Trender inom inköp 2019

Vilka är trenderna inom inköp 2019? Vi har sammanfattat rapporter och hittat tre trender.

Thoughts

Sommaren är en tid för avkoppling, bad och glass men även för reflektioner och lärande. Vi på Capacent har ägnat en del av ledigheten åt trendspaning att lyfta blicken kring trender och utveckling inom inköp. Baserat på artiklar och spaningar vi läst i sommar, likväl som diskussioner med kunder, vänner och vänners bekanta ser vi tre områden som står mest i fokus för diskussioner.

1. Policy & styrning

En av de viktigaste trenderna för inköpsfunktioner är arbetet med en Code of Conduct och att säkerställa att den efterlevs. Externa och interna krav på hållbarhet ökar vikten av att utforma och följa upp efterlevnad av etiska regler och rimliga arbetsvillkor i enlighet med International Labour Organization (ILO), samt hållbart nyttjande av råvaror och resurser. Kraven gäller inte bara i första leverantörsledet utan kraven ökar även på insyn i inte bara andra, utan även tredje leden av leverantörer.

2. Digitalisering, talang & kompetens

Vi vet alla att digitalisering är en möjliggörare för att öka organisationens effektivitet. Dels genom att vara en drivare av nya affärsmodeller och försörjningskedjor och dels genom att automatisera icke-värdeskapande aktiviteter. Digitalisering kan innebära aktiviteter för ökad automatisering, blockchain, AI men även i allmänhet en digital strategi för inköpsverksamheten.

En följdeffekt av digitalisering och dess medföljande fokus på tvärfunktionellt arbete är att inköpsfunktionerna kommer att behöva både förändra och utöka sin kompetens. Detta för att matcha de nya krav som följer av arbetet med dataanalys, automatisering och digitala styrverktyg. Med ökade möjligheter att fokusera på värdeadderande aktiviteter pga. minskad tid på manuella uppgifter ökar kompetenskraven på leverantörshantering (SRM), analytisk förmåga samt proaktivt arbete mot och tillsammans med leverantörer.

3. Supplier Relationship Management (SRM)

En tydlig trend kristalliseras mot en ökad vikt av leverantörssamarbete. Leverantörer behöver knytas närmare för att öka säkerhet och precision i leverans samt att få hävstång på leverantörers specialistkunskap och därmed korta ”time-to-market” för nya produkter och tjänster. Vidare har vikten av att säkerställa leveranser ökat i en värld med tilltagande protektionism, begränsade resurser och ökande råvarupriser. Vidare, som vi har nämnt ovan, är förhöjt fokus på hållbarhet en drivande faktor för det ökade behovet att arbeta strategiskt med SRM. Syftet är att få insikt i sin värdekedja vilket endast möjliggörs med ett välutvecklat samarbete med leverantörerna.

Slutsats för värdeskapande inköp

Ovan trender är egentligen inte nya och har diskuterats i många år. En slutsats skulle kunna vara att riktigt värdeskapande inköp bygger på en kompetent organisation som har:

  • Rätt (digitala) verktyg och processer,
  • Nära samarbete med de viktigaste leverantörerna,
  • Kontroll på kostnader och risker, samt en;
  • Tydlig och transparent tvärfunktionell intern dialog.

Vill du ha mer?

Vill du fördjupa dig ännu mer? I PDF:en här har vi samlat alla de artiklar vi läst på under sommaren.