lock search attention facebook home linkedin twittter

Notenda­skil­málar

 1. Almennt um Lykilkort

Lykilkort er tölvukerfi (Skýjakerfi) sem er tengt netinu til að gera notendum kleift að setja gögn inn í kerfið á Veraldarvefnum.

Tegundir þeirra gagna sem birt eru samkvæmt samningi þessum ráðast af því hvaða gögn notendur setja í kerfið en eru þó takmörkuð við þá virkni sem lykilkort er gert til.

Samningur þessi tekur ekki til nauðsynlegs eða æskilegs búnaðar fyrir tengingu við Lykilkort, svo sem vélbúnaðar eða nettengingar notenda eða annars hugbúnaðar en þess sem notendum kann að vera lagður til samkvæmt samningi þessum.

 1. Samningsskjöl

Aðgangur notenda að Lykilkort er veittur gegn því að þeir samþykki fyrirfram skilmála þessa.

Með því að smella á hnapp í viðmóti þessu merktur „SAMÞYKKJA SKILMÁLA“ staðfestir þú, fyrir þína hönd og eftir atvikum fyrir hönd þess lögaðila sem þú ert fulltrúi fyrir, að þú hafir kynnt þér efni skilmála þessara, að þú samþykkir þá án fyrirvara, að þú skuldbindir þig til að fylgja þeim í hvívetna og að þú undirgangist þær skyldur notanda sem í þeim felast, þar með talið það afsal réttinda sem þar er lýst.

 1. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa svofellda merkingu þar sem þau koma fyrir í samningi þessum:

 • Kaupandi er sá sem keypt hefur sér aðgang að Lykilkorti.
 • Notandi er starfsmaður kaupanda, sem kaupandi hefur veitt aðgang að Lykilkorti til að skoða þar og vinna með gögn sem kaupandi hefur sett inn, auk starfsmanna og annarra einstaklinga sem koma fram fyrir hönd viðskiptavinarins eða hann ber með öðrum hætti ábyrgð á.
 • Lykilkort er heild þess vélbúnaðar, netbúnaðar, gagnatenginga, gagnagrunna, stýrikerfa vélbúnaðar og hugbúnaðar sem hýstur er miðlægt á vegum Capacent veitir notanda aðgengi að samkvæmt samningi þessum.
 • Lykilkort er læst þjónusta þar sem notandi hefur aðgang að þeim gögnum sem kaupandi gerir honum aðgengileg.
 • Vefsíða Lykilkorts er aðgengileg á slóðinni www.Lykilkort.is
 1. Aðgangur að Lykilkort

4.1. Gögn sett inn í Lykilkort
Kaupendur setja sín gögn inn á sín svæði í Lykilkort.

4.2. Ekki eftirlit með efni
Lykilkort tekur við þeim gögnum sem notendur setja inn. Kerfið er vaktað til að tryggja öryggi þess og virkni en Capacent vaktar hins vegar að öðru leyti ekki sjálfkrafa efni þeirra gagna sem kaupendur setja inn í kerfið. Notendur eru sjálfir ábyrgir fyrir efni þeirra gagna sem þeir setja inn í Lykilkort, sbr. grein 10 hér síðar.

4.3. Aðgangsstýring, ábyrgð, eftirlit
Aðgangi notenda að Lykilkort er stýrt með því að nota þau auðkenni sem Lykilkort metur viðeigandi hverju sinni, til dæmis aðgangs- og lykilorð eða rafræn skilríki. Notanda og starfsmönnum hans er óheimilt að sniðganga slíkar eða aðrar aðgangshindranir eða öryggisráðstafanir, deila aðgangi sínum með öðrum eða gera nokkrar tilraunir til að ná öðrum aðgangi að Lykilkorti, tengdum kerfum eða undirliggjandi gögnum, heldur en þeim aðgangi sem Lykilkort hefur sérstaklega veitt notanda og augljóst má vera að honum er heimilt að nýta.

Capacent er heimilt að hafa eftirlit með notkun Lykilkort.is, t.d. til að tryggja rétta meðferð kerfisins, rétt form gagna og til að leita leiða til að koma í veg fyrir að vandkvæði leiði af óheimilum aðgerðum. Ef meðferð efnis í Lykilkort.is eða notkun notanda á kerfinu er ekki með eðlilegum hætti að mati Capacent hefur Capacent heimild til að takmarka eða loka fyrir aðgang notanda að kerfinu fyrirvaralaust.

Sé notandi atvinnurekandi, ákveður hann sjálfur hvaða starfsmenn hans annast samskipti við Lykilkort. Capacent áskilur sér þó rétt til að grípa inn í ef talin er ástæða til. Öll gögn sem notandi deilir með öðrum notendum eru alfarið á hans ábyrgð en ekki Capacent.

 1. Önnur þjónusta

5.1. Lagfæringar og viðhald eða gallar
Komi upp atvik sem notandi telur að sé galli í virkni Lykilkorts getur hann tilkynnt Capacent í tölvupósti (lykilkort@capacent.is) um atvikið. Ef Capacent fellst á að umrætt atvik kalli á lagfæringar á kerfinu mun Capacent framkvæma þær og flýta þeim lagfæringum eftir því sem Capacent virðist skynsamlegt.

 1. Öryggi, uppitími og vistun

Capacent skuldbindur sig til að tryggja eftir fremsta megni öryggi þeirra gagna sem vistuð eru í Lykilkort  hverju sinni, þ.e. eftir atvikum leynd þeirra, heilleika og aðgengi að þeim. Capacent ber hins vegar ekki ábyrgð á því ef öryggi umræddra gagna rofnar, þ.e. ef leynd, heilleiki eða aðgengi að upplýsingunum skerðist, nema slíkt verði rakið til ásetnings eða meiriháttar gáleysis Capacent.

Capacent ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af saknæmri háttsemi þriðja aðila, svo sem vegna aðgerða slíks aðila til að öðlast og nýta óheimilan aðgang að kerfinu.

Capacent stefnir að því að á sérhverju 365 daga tímabili verði uppitími og virkni Lykilkort.is að lágmarki 98%. Capacent áskilur sér rétt til að rjúfa fyrirvaralaust tengingar við Lykilkort, svo sem vegna öryggis kerfisins, ef vart verður við óeðlilega notkun eða tilraunir til slíks, eða vegna uppfærslna á hugbúnaði þess.

 1. Þróun, viðhald og uppfærslur á Lykilkorti

Viðhald, þróun og uppfærslur Lykilkorts er alfarið á forræði Capacent, þar á meðal ákvörðunarvald um breytingar og nýjungar í Lykilkorti, hvort sem þær eru að frumkvæði Capacent sjálfs eða annarra. Capacent áskilur sér einhliða rétt til að breyta, auka eða minnka án fyrirvara þá þjónustu sem veitt er í Lykilkort.

Capacent ber ekki ábyrgð á því ef þróun Lykilkorts hefur þær afleiðingar að nauðsynlegt verður fyrir notanda að framkvæma breytingar á því sem hann nýtir til samskipta við Lykilkort, svo sem vélbúnað eða hugbúnað, þar á meðal frá þriðja aðila, né tekur Capacent á neinn hátt þátt í kostnaði sem mögulega hlýst af því. Reyni notandi að nýta búnað til samskipta við Lykilkort sem ekki er nægjanlega samhæfður henni er Capacent er heimilt án frekari tafar að loka fyrir aðgang notanda að kerfinu að hluta eða að fullu, telji Capacent að umræddur búnaður valdi hættu á truflunum í rekstri þess.

 1. Trúnaður og þagnarskylda

Capacent skuldbindur sig, svo langt sem lög og dómstólar leyfa, til að gæta þagnarskyldu um hvaðeina varðandi notanda sem fram kemur í gögnum í Lykilkorti og skylt er eða eðlilegt að leynt fari. Þagnarskylda helst eftir að samningssambandi aðila lýkur.

Lykilkort, högun þess og hugbúnaður kunna að innihalda viðskiptaleyndarmál eða varða með öðrum hætti mikilvæga viðskiptahagsmuni Capacent birgja þess, verktaka eða aðra viðsemjendur. Notandi skuldbindur sig til að afþýða hvorki né bakhanna (reverse engineer) Lykilkort eða einstaka hluta þess eða reyna með öðrum hætti að afhjúpa framangreindar upplýsingar um það. Komist notandi samt sem áður yfir slíkar upplýsingar skuldbindur hann sig hér með til að miðla þeim ekki eða ljóstra upp um þær með neinum öðrum hætti, nema að fyrirfram fengnu skriflegu samþykki Capacent.

 1. Ábyrgð á efni og innihaldi

Notandi ber ávallt ábyrgð á því gagnvart Capacent að hafa fulla ráðstöfunarheimild yfir þeim gögnum sem hann setur inn í Lykilkort eða sendir til annarra notenda, þar á meðal heimild til að birta þau þar og að þau gögn séu ávallt að fullu og öllu í samræmi við gildandi útgáfur skilmála þessa, notendaleiðbeiningar kerfisins, gildandi lög og stjórnvaldsreglur, þar með talin refsiákvæði og ákvæði um hugverkaréttindi, velsæmi og meðferð persónuupplýsinga.

Notandi ber einn alfarið alla ábyrgð á hvers konar afleiðingum staðhæfinga sinna um og í þeim gögnum sem hann setur inn í Lykilkort eða sendir til annarra notenda, á því að þau gögn reynist ekki vera efnislega rétt, sem og á afleiðingum framangreindra brota sem kunna að eiga sér stað. Notandi leysir hér með Capacent varanlega og óafturkræft undan allri ábyrgð á framangreindu og skuldbindur sig til að halda Capacent að fullu og öllu skaðlausum af hverjum þeim kostnaði og tjóni sem Capacent kann að verða fyrir af framangreindum sökum og af sérhverjum kröfum sem kann að verða beint að Capacent af því tilefni.

 1. Takmörkun ábyrgðar

Capacent ber enga ábyrgð á göllum eða bilunum, hverju nafni sem slíkt nefnist, í hugbúnaði, vélbúnaði, netkerfum eða öðru sem lögð eru til af notanda eða þriðja aðila, þar á meðal hýsingaraðila kerfisins hverju sinni.

Capacent ber ekki ábyrgð á þeim gögnum sem kaupendur eða notendur setja í Lykilkort eða á því að efni þeirra sé með þeim hætti sem kaupendur eða notendur höfðu búist við eða ætlað. Notandi skuldbindur sig til að hafa ekki uppi kröfur af neinu slíku tagi gagnvart Capacent.

Um ábyrgð Capacent sem milligönguaðila i rafrænum viðskiptum gilda ákvæði laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, nú V. kafla laga nr. 30/2002.

Að öðru leyti er bótaábyrgð Capacent bundin því skilyrði að beint og ótvírætt tjón notanda megi rekja til ásetnings eða meiriháttar gáleysis Capacent eða starfsmanna þess. Fjárhæð bóta vegna slíkrar háttsemi skal takmarkast við beint tjón notanda, sbr. þó niðurlag þessarar greinar.

Capacent ábyrgist ekki tjón sem verður við það að óviðkomandi komast yfir aðgang að eða misnota Lykilkort, eða önnur kerfi tengd Capacent, eða upplýsingar í slíkum kerfum, né tjón sem leiðir af því að sá búnaður sem notaður er til tenginga við Lykilkort reynist ekki vera samhæfður henni eða að slíkar tengingar orsaka villur, svo sem í hugbúnaði.

Allt að einu takmarkast bótaábyrgð Capacent í sérhverju tilviki ávallt í mesta lagi við það verð sem Capacent var greitt fyrir aðgang að lykilkorti.

 1. Hugverkaréttindi

Lykilkort, tengd gögn og búnaður sem stafa frá Capacent, í núverandi mynd og þeirri mynd sem kerfið kann að taka á sig í framtíðinni, eru alfarið einkaeign þess að öllu leyti, þar á meðal öll hönnun, högun og forritunarkóði, notkunarleiðbeiningar, kynningar- og kennsluefni o.þ.h. Capacent á eitt allan hugverkarétt, þar með talinn höfundarrétt, að öllum slíkum gögnum, búnaði og efni. Capacent veitir notanda afmarkað og tímabundið leyfi til notkunar þessa búnaðar eftir því sem nánar er kveðið á um í skilmálum þessum og nauðsynlegt er til að framkvæma það sem í þeim greinir. Notkunarleyfi þetta fellur að fullu og öllu niður um leið og aðgangi notanda að kerfinu hefur verið lokað eða notkun hans lýkur af öðrum sökum. Skal notandi þá tafarlaust eyða af tölvubúnaði sínum sérhverju eintaki sem þar er af hugbúnaði eða öðru efni sem Capacent hefur lagt honum til í tengslum við aðganginn.

Með samningi þessum öðlast notandi eða aðrir en Capacent engan höfunda- eða hugverkarétt að Lykilkorti eða öðrum hugbúnaði eða hugverkum sem tengjast eða kunna að tengjast Lykilkorti, þar með töldum hverjum þeim séraðlögunum eða sérsmíði sem kann að verða bætt við Lykilkort, hvort sem slíkt verður gert að frumkvæði Capacent eða af öðrum sökum. Hið sama gildir varðandi tengt efni, svo sem leiðbeiningar um notkun, annað kynningar- og kennsluefni o.þ.h.

Notanda er óheimilt að breyta eða eyða upplýsingum frá Capacent er varða réttindi, vörumerki eða annað þess háttar. Ber notanda að leita allra tiltækra leiða til að koma í veg fyrir að starfsmenn hans eða aðrir breyti eða sneiði hjá framangreindum hindrunum eða breyti fyrrgreindum upplýsingum.

 1. Persónuvernd og meðferð upplýsinga

Hver kaupandi er ábyrgðaraðili og Capacent er vinnsluaðili sérhverra þeirra persónuupplýsinga sem kann að vera að finna í þeim gögnum sem viðkomandi kaupandi sýslar með í Lykilkorti. Hefur Capacent gert sérstakan samning við hvern kaupanda og gegna þeir samningar meðal annars hlutverki vinnslusamninga, í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Þegar gögn hafa verið sett í Lykilkort notanda gerist notandi ábyrgðaraðili vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem kann að vera að finna í þeim gögnum.

Er Capacent skylt að vinna framangreindar persónuupplýsingar eingöngu í samræmi við efni umræddra vinnslusamninga og fyrirmæli viðkomandi ábyrgðaraðila. Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því gagnvart Capacent að ábyrgðaraðili hafi á hverjum tíma viðeigandi heimildir, svo sem samþykki hins skráða, fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem hann stundar í eða með Lykilkorti.

Capacent er nauðsynlegt að vinna með þær upplýsingar sem finna má í framangreindum gögnum í Lykilkorti til að gegna hlutverki sínu sem rekstraraðili kerfisins. Þessar upplýsingar eru einkum notaðar til að tryggja rekjanleika færslna og við aðra daglega starfsemi tengda Lykilkorti. Capacent er enn fremur nauðsynlegt að vinna upplýsingarnar í þeim tilgangi að gefa út rétta reikninga til kaupanda og uppfylla kröfur réttarreglna um bókhald og reikningagerð.

Við vinnslu upplýsinga í Lykilkorti, þar á meðal persónuupplýsinga, er aðgangur takmarkaður við þá starfsmenn Capacent sem þurfa slíkan aðgang starfs síns vegna. Auk þess er Capacent eðli máls samkvæmt heimilt að miðla upplýsingum í gögnum, til viðkomandi notenda og til vinnsluaðila, svo sem aðila sem gert hafa þjónustusamninga við kaupanda eða Capacent; annarra aðila sem nauðsynlegt er að fái viðkomandi upplýsingar svo notandi fái notið þjónustu Lykilkorts; auk aðila sem Capacent er á hverjum tíma skylt að veita upplýsingar á grundvelli laga, dómsúrskurðar eða ákvörðunar þar til bærra yfirvalda.

Capacent tryggir öryggi persónuupplýsinga með því að leitast við að uppfylla á hverjum tíma lög og reglugerðir sem lúta að persónuvernd og viðhafa þær öryggisráðstafanir sem vísað er til í grein 6 hér að framan.

Persónuupplýsingar eru einungis varðveittar á meðan á varðveislutíma viðkomandi gagna stendur, eins lengi og lög mæla fyrir um eða svo lengi sem málefnaleg ástæða er til.

 1. Lokun aðgangs

Ef notandi brýtur ákvæði skilmála þessara hefur Capacent rétt til að svipta hann aðgengi að Lykilkorti.

Notandi ber alla ábyrgð á því tjóni sem hann eða aðrir kunna að verða fyrir vegna áðurgreindrar sviptingar aðgengis að Lykilkorti, þar á meðal tjóni sem Capacent hefði að öðrum kosti verið talinn bera ábyrgð á.

Við lokun að aðgengi er efni varðveitt af Capacent að hámarki í 30 almanaksdaga og getur notandi vitjað eintaka af því innan þess tíma í samráði við Capacent. Að liðnum þeim tíma er viðkomandi efni eytt án fyrirvara.

 1. Breytingar á skilmálum þessum

Capacent hefur rétt til að gera einhliða breytingar á samningsskilmálum þessum og skulu slíkar breytingar taka gildi gagnvart notanda þegar hann hefur staðfest, næst þegar hann tengist þjónustunni, með því að smella á hnapp í viðmóti með hinum breyttu skilmálum merktur „SAMÞYKKJA SKILMÁLA“, að hafa kynnt sér efni hinna breyttu skilmála, samþykkt þá án fyrirvara, skuldbundið sig til að fylgja þeim í hvívetna og undirgengist þær skyldur notanda sem í þeim eru.

Kjósi notandi að samþykkja ekki skilmála getur hann ekki fengið aðgengi að Lykilkorti. Hann getur þá óskað eftir lokun aðgangs í samræmi við grein 14 hér að framan og nálgast gögn sín úr Lykilkorti innan þess frests sem þar er tilgreindur, eða fengið gögnin send í samráði við Capacent.

 1. Lögsaga og varnarþing

Um sérhvern ágreining sem tengist skilmálum þessum skal fara að íslenskum lögum.

Rísi réttarágreiningur vegna skilmála þessara eða um efni þeirra skal dómsmál um slíkan ágreining rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.